Tag: impunerea veniturilor

Impunerea veniturilor

impunerea veniturilor
impunerea veniturilor

Impunerea veniturilor obtinute din exploatarea bunurilor care sunt detinute in comun – documentar fiscal

Constituirea asociatiei

Contribuabilii, in calitate de proprietari, uzufructuari sau de alti detnatori legali, şi sare obţit venituri din exploatarea bunurilor si drepturilor de orice fel, detinute in comun, au obligatia sa se constituie sub forma asocierilor fara personalitate juridica. In categoria acestor asocieri se regasesc asociatiile fara personalitate juridica, ale caror constituire si functionare sunt reglementate prin acte normative speciale (intreprinderi familiale, cabinete medicale grupate, cabinete medicale asociate, societati civile medicale, cabinete asociate de avocati, societati civile profesionale de avocati, notari publici asociati, asociaţii în participatiune constituite potrivit legii), cat si orice asociere fara personalitate juridica constituita in baza Codului civil.

La constituirea acestor asocieri, asociatii au obligatia sa incheie contracte de asociere in forma scrisa, la inceperea activitatii, care sa cuprinda date referitoare la: partile contractante; obiectul de activitate si sediul asociatiei; contributia asociatilor in bunuri si drepturi; cota procentuala de participare a fiecarui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzatoare contributiei fiecaruia; desemnarea asociatului care sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice; conditiile de incetare a asocierii. ATENTIE ! Contractul de asociere se inregistreaza la organul fiscal la care asociatia este inregistrata in evidenta fiscala, in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia.

Obligatiile asociatului desemnat.

Asociatul desemnat prin contractul de asociere are urmatoarele obligatii: sa asigure organizarea si conducerea evidentelor contabile;  sa determine venitul net/pierderea obtinut/obtinuta in cadrul asociaţiei, precum si distribuirea venitului net/pierderii pe asociati; sa depuna o declaratie privind veniturile si cheltuielile estimate la termenele stabilite, la organul fiscal competent;  sa inregistreze contractul de asociere, precum si orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asociatia este inregistrata in evidenta fiscala; sa reprezinte asociatia in timpul verificarilor efectuate de organele fiscale, precum si in ceea ce priveste depunerea de obiectiuni, contestatii, plangeri asupra actelor de control incheiate de organele fiscale; sa raspunda la toate solicitarile organelor fiscale, atat la cele privind asociatia, cat si la cele privind asociatii, legate de activitatea desfasurata de asociatie;  sa completeze Registrul pentru evidenta aportului si rezultatului distribuit.

Obligatii declarative

Odata cu inregistrarea contractului de asociere, asociatul desemnat are obligatia sa depuna la organul fiscal competent formularul 223 „Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice” in care se declara veniturile si cheltuielile care urmeaza a se realiza in anul respectiv. Formularul se depune si in cazul in care asociatia a fost infiintata in anul anterior si a realizat pierdere, sau estimeaza ca din motive obiective va realiza venituri care difera cu cel puţin 20% fata de anul fiscal anterior;  sau a functionat pe o perioada mai mica decat anul calendaristic pana la data de 15 martie 2010. In cazul in care cotele-parti nu se cunosc, repartizarea veniturilor se face in mod egal. Cand intre membrii asociati exista legaturi de rudenie pana la gradul al patrulea inclusiv, partile sunt obligate sa faca dovada ca participa la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi asupra carora au drept de proprietate. Pot fi membri asociati si persoanele fizice care au dobandit capacitate de exerciţiu restransa.
Asociatia, prin asociatul desemnat, va depune pana la data de 15 martie a anului următor, respectiv 15 martie 2010, la organul fiscal la care asociatia este inregistrata in evidenta fiscala, formularul 204 „Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica”, care cuprinde venitul net/pierderea realizat/realizata pe asociatie, precum si distributia venitului net/pierderii pe fiecare asociat, realizat/realizata pe anul anterior, respectiv 2009. O copie de pe acest formular se transmite de catre asociatul desemnat fiecarui asociat, in vederea intocmirii de catre acestia a formularului 200 „Declaratie privind venitul realizat”, cu termen de depunere 15 mai 2010, formular in care se declara venitul net/pierderea realizata de fiecare membru asociat in anul 2009 proportional cu cota de participare corespunzătoare contributiei ce revine fiecaruia conform contractului de asociere.

Read more