Tag: amanarea la plata

Amanarea la plata

amanarea la plata
amanarea la plata

Amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen se acorda la cererea contribuabililor, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, modul de organizare si data infiintarii.

            Important!

Intr-un an calendaristic, amanarea la plata se poate acorda o singura data iar perioada pentru care se aproba amanarea la plata nu poate fi mai mare de 6 luni. Amanarea la plata nu poate depasi data de 20 decembrie a anului fiscal in care se acorda. Cererile de amanare la plata a obligatiilor fiscale datorate si neachitate se pot depune pana la data de 30 iunie 2010.

            Procedură si documentatie :

            Amanarea la plata se solicita de catre contribuabili, in baza unei cereri depuse la organele fiscale competente.

            In cazul in care contribuabilii au organizate sedii secundare platitoare de impozit pe venitul din salarii, cererea de amanare la plata va fi depusa la organul fiscal competent in administrarea contribuabililor in structura carora functioneaza aceste sedii secundare.

Concomitent cu depunerea cererii de amanare la plata, contribuabilul solicita si eliberarea certificatului de atestare fiscala care va cuprinde sumele ce vor face obiectul amanarii la plata.

Cererea de amanare la plata trebuie sa cuprinda următoarele elemente:

  1. datele de identificare ale contribuabilului: denumirea/numele si prenumele acestuia, al reprezentantului fiscal/imputernicitului, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum si numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile cu tertii;
  2. perioada pentru care se solicită amanarea la plata exprimata in luni;
  3. suma totala pentru care se solicita amanarea la plata defalcata pe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si separat, majorarile de intarziere aferente acestora. In cazul contribuabililor, care au organizate sedii secundare platitoare de impozit pe venitul din salarii, acestea se defalca pe fiecare sediu secundar.

Contribuabilii fara domiciliu fiscal în Romania, care au obligatii fiscale neachitate la termen, pot beneficia de amanare la plata numai dacă acestea desemneaza un imputernicit potrivit art. 18 din Codul de Procedura Fiscala.

            Ce conditii trebuie sa indeplineasca contribuabilii :

            După depunerea de catre contribuabili a cererilor de amanare la plata organul fiscal competent verifica daca acestia indeplinesc cumulativ următoarele conditii:

  • si-au depus toate declaratiile fiscale conform legii pana la data depunerii cererii de amanare la plata. Dovada depunerii acestora va fi editata din baza de date a organului fiscal.
  •  nu au înscrise fapte in cazierul fiscal (fapte sanctionate de legile fiscale, financiare, precum si cele care privesc disciplina financiara);
  • nu s-a atras raspunderea pentru contribuabilii persoane fizice potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei si nu s-a atras raspunderea solidara pentru contribuabilii, persoane fizice si persoane juridice, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de Procedura Fiscala. In acest sens, contribuabilul va depune o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu s-a atras raspunderea potrivit acestor prevederi legale (declaratie pe proprie raspundere a copntribuabilului ).

            Ce garantii trebuie sa depuna contribuabilii :

            Contribuabilii care solicita amanarea la plata pentru obligatiile fiscale neachitate la termen trebuie să constituie garantii sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau sa ofere bunuri libere de orice sarcini în vederea instituirii măsurilor asigurătorii in termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de amanare la plata de catre organul fiscal competent.

Garantiile constituite si/sau bunurile oferite în vederea instituirii masurilor asigurătorii vor reprezenta:

  • 20% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata, dacă amanarea se acorda pe o perioada de pana la 3 luni, inclusiv;
  • 40% din suma amânată la plată şi dobânzile datorate pe perioada amânări la plată, dacă amânarea se acordă pe o perioadă mai mare de 3 luni.

Atentie  Garantiile sub formă de scrisori de garantie bancara vor avea o valabilitate mai mare cu 60 de zile decat perioada de amanare la plata. Bunurile oferite in vederea instituirii masurilor asiguratorii vor fi insotite de raportul de evaluare intocmit de un expert independent, precum si de extrasul de carte funciara.

            Care sunt obligatiile contribuabililor  :

            Pe perioada amanarii la plata contribuabilii sunt obligati sa isi achite, conform legii, obligatiile fiscale cu termene de plata incepand cu data emiterii deciziei de amanare la plata.

Pe perioada valabilitatii amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen se datoreaza dobanda de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amanare la plata, incepand cu data emiterii deciziei si pana la: data la care se implineste termenul de amanare sau data la care inceteaza valabilitatea inlesnirii.        

            Pierderea valabilitatii amanarilor la plata :

            Amanarile la plata isi pierd valabilitatea in cazul in care contribuabilii nu isi achita in cel mult 30 de zile de la scadenta obligatiile fiscale cu termene de plata incepand cu data emiterii deciziei de amanare la plata. Daca termenul de 30 de zile se implineste dupa data de 20 decembrie, obligatiile fiscale se platesc pană la aceasta data.

            In situatia in care contribuabilii nu isi achita obligatiile fiscale amanate la termenul stabilit pentru plata acestora se datoreaza majorari de intarziere conform prevederilor Codului de Procedura Fiscala, pe intreaga perioada de amanare, se incepe imediat sau se continua executarea silita.

Read more