Tag: 108

Ordinul 108

La data de 2 februarie 2012 Agentia Nationala de Administrare Fiscala emite ordinul nr. 108 pentru modificarea  Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului  pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul  de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Astfel ca de la data de 8 februarie 2012, data intrarii in vigoare a O.A.N.A.F nr. 108/2012, procedura prevazuta de O.A.N.A.F. nr. 2112/2010 se aplică persoanelor care, potrivit prevederilor  art. 17 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia ca, la înmatricularea unei societăţi comerciale sau la schimbarea sediului social, să înregistreze la organul fiscal competent documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi să obţină certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social.

Înregistrarea documentelor care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social la organul fiscal competent se efectuează la solicitarea oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău, prin transmiterea în format electronic a Cererii de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social, completată de persoana solicitantă potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, însoţită de actele doveditoare ale dreptului de folosinţă (cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat sau alte acte care atestă dreptul de folosinţă).

Organul fiscal competent, functie de arondare teritoriala, organizează evidenţa documentelor care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social în cadrul Registrului de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social.

Organul fiscal competent, după primirea prin poştă electronică si verificarea documentaţiei de la oficiul registrului comerţului, emite Adeverinţa privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi Certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la ordin, în format.pdf, înscriind în acestea şi numărul de înregistrare atribuit de oficiul registrului comerţului cererii prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.

Pentru cererile, însoţite de documentaţia completă, primite de organul fiscal competent în prima jumătate a programului de lucru, documentele prevăzute la pct. 8 se transmit oficiului registrului comerţului în aceeaşi zi. Pentru cererile primite în a doua jumătate a programului de lucru, documentele prevăzute la pct. 8 se transmit oficiului registrului comerţului cel târziu în prima jumătate a programului de lucru din ziua imediat următoare.

 

ANEXA 2

 

Read more