Informare REVISAL

informare REVISAL
informare REVISAL

Conform legislatiei in vigoare, respectiv Legea 677/2001, Ordinul 1918/2011 si a Legii 53/2003 – Codul Muncii 2011 republicat

Registrul salariatilor se intocmeste in forma electronica.
(1) Registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente:
a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal — CNP, cetatenia si tara de provenienta — Uniunea Europeana — UE, non-UE, Spatiul Economic European — SEE;
b) data angajarii;
c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;
e) tipul contractului individual de munca;
f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;
g) salariul, sporurile si cuantumul acestora;
h) perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;
i) data incetarii contractului individual de munca.

(2) Completarea, respectiv inregistrarea in registru a elementelor se face dupa cum urmeaza:
a) la angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la alin. (1) lit. a)—g) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;
b) elementul prevazut la  alin. (1) lit. g) se completeaza si pentru contractele individuale de munca deja inregistrate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
c) elementele prevazute la alin. (1) lit. h) se inregistreaza in registru in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii;
d) elementele prevazute la alin. (1) lit. i) se inregistreaza in registru la data incetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca;
e) pentru salariatii detasati, angajatorul de baza completeaza perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperii detasarii.
(3) Orice modificare a elementelor prevazute la alin. (1) lit. a), c)—g) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicata. Exceptie fac situatiile in care modificarile se produc ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ cand inregistrarea in registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acestora.
(4) Orice corectie a erorilor survenite in completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunostinta de acestea. .

(5)Angajatorii sau, dupa caz, prestatorii de servicii au obligatia de a completa si transmite registrul la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au angajatorii sediul sau domiciliul, dupa caz, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat, cu obligatia completarii acestuia

(6) Angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-l pastra in bune conditii la sediu, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora. Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente: actele necesare angajarii, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, acte de studii/certificate de calificare, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru.

(7)Angajatorului ii revin sarcinele de a intocmi Registrul de Ordine Interioara (R.O.I.), fisele postului pt fiecare angajat in parte, fisa de medicina muncii si de a informa societatea cu care are incheiat contract, de orice modificare cu privire la angajati. Angajatorul are obligatia de a stabili criteriile de evaluare a salariatilor sai, asa cum prevede Codul Muncii actualizat.

Angajatorul are obligatia de a inmana salariatului un exemplar din contract si din fisa postului inainte de angajare. Angajatorului ii mai revine repsonsabilitatea de a efectua fisa de medicina muncii inainte de angajare.

Se va incheia contract de prestari servicii pentru transmiterea Revisal-ului cu SC Business One  SRL.  Mentionam ca incheierea acestui contract nu implica modificarea tarifelor pt serviciile contabile.

About the author

Website:

No comments yet

Comments are closed