Author: @dmin

Website: 

9% la paine

Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea următoarelor bunuri (în vigoare de la 1 septembrie 2013, O.G. nr. 16/2013):

1. toate sortimentele de pâine, precum şi următoarele specialităţi de panificaţie: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzeluţe şi împletituri, care se încadrează în grupa produse de brutărie la codul CAEN/CPSA 1071;

2. făină albă de grâu, făină semialbă de grâu, făină neagră de grâu şi făină de secară, care se încadrează la codul CAEN/CPSA 1061;

3. triticum spelta, grâu comun şi meslin, care se încadrează la codul NC 1001 99 00, şi secară, care se încadrează la codul NC 1002 90 00, prevăzute în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012.

Read more

Taxare inversa cereale suspendata

Pentru livrarea de cereale și plante tehnice menționate în continuare, care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun se aplică taxarea inversă incepand cu data de 31 decembrie 2018 inclusiv. (O.G. nr. 16/2013, in vigoare de la 01.09.2013). Cereale și plante tehnice pentru care se aplica taxarea inversa incepand cu data 31 decembrie 2018, sunt :

 

Cod NC

Produs

1001 10 00 Grâu dur
1001 90 10 Alac (Triticum spelta), destinat însămânţării
ex 1001 90 91 Grâu comun destinat însămânţării
ex 1001 90 99 Alt alac (Triticum spelta) și grâu comun, nedestinate însămânțării
1002 00 00 Secară
1003 00 Orz
1005 Porumb
1201 00 Boabe de soia, chiar sfărâmate
1205 Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate
1206 00 Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate
1212 91 Sfeclă de zahăr
Read more

Inregistrare nerezidenti pana la 31.07.2013

 

PROCEDURA

de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care

desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente

 

Contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, au obligaţia să depună, până la data de 31 iulie 2013, formularul 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”.

Declaraţia de înregistrare fiscală va fi însoţită de anexa la formular, cuprinzând „Lista sediilor permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor”, precum şi „Lista sediilor permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor”, în care sunt cuprinse datele de identificare ale fiecărui sediu permanent.

Declaraţia de înregistrare se depune de contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, la organul fiscal competent şi va fi însoţită de certificatul de înregistrare fiscală şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, după caz, în original, ale sediului permanent desemnat, precum şi de certificatele de înregistrare fiscală, în original, ale sediilor permanente care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor.

 

Înregistrarea fiscală

1. Contribuabilii nerezidenţi au obligaţia să depună declaraţia de înregistrare fiscală şi să indice sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale prevăzute de Codul fiscal.

2.1. În vederea înregistrării fiscale, contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, depune formularul 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

2.2. Declaraţia se completează în două exemplare, din care cel original se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil.

3. În baza declaraţiei de înregistrare fiscală, însoţită de actele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta, organul fiscal competent atribuie codul de înregistrare fiscală şi emite certificatul de înregistrare fiscală pentru contribuabilul nerezident.

4. În cazul în care contribuabilul nerezident efectuează operaţiuni care se încadrează în prevederile titlului VI din Codul fiscal şi solicită înregistrarea în scopuri de TVA, organul fiscal emite şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

5. În certificatul de înregistrare fiscală şi, după caz, în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA se înscrie:

– în caseta „Denumire contribuabil” – denumirea contribuabilului nerezident, urmată de sintagma „sediu permanent desemnat”;

– în caseta „Domiciliu fiscal” – adresa din România a sediului permanent desemnat.

6. Certificatul de înregistrare fiscală şi, după caz, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA se comunică sediului permanent desemnat potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.

7. În cazul în care contribuabilul nerezident este înregistrat în scopuri de TVA în România, direct, prin reprezentant fiscal sau printr-un sediu fix, sunt păstrate codul de înregistrare în scopuri de TVA acordat iniţial, precum şi data înregistrării în scopuri de TVA.

 

(O.A.N.A.F nr. 877 din 9 iulie 2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”)

Read more

Ordinul 108

La data de 2 februarie 2012 Agentia Nationala de Administrare Fiscala emite ordinul nr. 108 pentru modificarea  Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului  pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul  de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Astfel ca de la data de 8 februarie 2012, data intrarii in vigoare a O.A.N.A.F nr. 108/2012, procedura prevazuta de O.A.N.A.F. nr. 2112/2010 se aplică persoanelor care, potrivit prevederilor  art. 17 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia ca, la înmatricularea unei societăţi comerciale sau la schimbarea sediului social, să înregistreze la organul fiscal competent documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi să obţină certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social.

Înregistrarea documentelor care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social la organul fiscal competent se efectuează la solicitarea oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău, prin transmiterea în format electronic a Cererii de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social, completată de persoana solicitantă potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, însoţită de actele doveditoare ale dreptului de folosinţă (cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat sau alte acte care atestă dreptul de folosinţă).

Organul fiscal competent, functie de arondare teritoriala, organizează evidenţa documentelor care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social în cadrul Registrului de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social.

Organul fiscal competent, după primirea prin poştă electronică si verificarea documentaţiei de la oficiul registrului comerţului, emite Adeverinţa privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi Certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la ordin, în format.pdf, înscriind în acestea şi numărul de înregistrare atribuit de oficiul registrului comerţului cererii prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.

Pentru cererile, însoţite de documentaţia completă, primite de organul fiscal competent în prima jumătate a programului de lucru, documentele prevăzute la pct. 8 se transmit oficiului registrului comerţului în aceeaşi zi. Pentru cererile primite în a doua jumătate a programului de lucru, documentele prevăzute la pct. 8 se transmit oficiului registrului comerţului cel târziu în prima jumătate a programului de lucru din ziua imediat următoare.

 

ANEXA 2

 

Read more

Programe europene

programe europene
programe europene

Incepand cu data de 01.04.2010 Business One s.r.l. ofera un nou tip de serviciu – asistenta tehnica pentru accesarea de programe europene cu finantari nerambursabile.

Societatea noastra a reusit sa formeze o echipa de specialisti redutabili cu o vasta experienta in accesarea de fonduri europene, experienta de care va veti convinge de la prima intalnire cu noi.

Periodic va vom face cunoscute ultimile informatii legate de oportunitatile privind finantarile nerambursabile.

Astfel va informam ca,

Agenţia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii a anuntat termenul la care incep inscrierile on line  pentru Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finanţare      – START  –

Prima zi de înscriere : 09.04.2010, ora 9.00

Obiectivul „Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START”, il constituie stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, imbunatatirea performantelor economice ale celor existente, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.

Bugetul Programului

Bugetul Programului pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile pentru anul 2010 este de 6.000.000 lei.

Beneficiari eligibili

Pot beneficia de prevederile Programului: persoanele fizice si societati comerciale (microintreprinderi).

Activitati eligibile

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din categoriile eligibile:

a) Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru – inclusiv software-ul aferent, subgrupa 2.1, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare );

b) Aparate si instalatii de masura, control si reglare (subgrupa 2.2 conform Hotararii Guvernului nr.  2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare );

c) Mijloace de transport auto pentru marfuri (subclasa 2.3.2.2 conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare );

d)Licenţe, brevete, marci, francize, etichetare ecologica;

e)Taxe pentru infiintare societate comerciala la Registrul Comertului (doar pentru aplicanţi persoane fizice);

f)Achizitionarea de tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, monitor, imprimanta, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfasurarii activitatii);

g) Achiziţionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa fi avut destinaţie locativa;

Achiziţionarea de mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate pentru activitati de productie/ de servicii;

Tipul de ajutor financiar

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocaţiei financiare nerambursabile de maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar.

Pentru detalii suplimentare precum si pentru eventuale solicitari de asitenta pentru realizarea unor astfel de proiecte va rugam sa va adresati societatii noastre.

Read more

Profitul reinvestit

profitul reinvestit
profitul reinvestit

SCUTIREA DE IMPOZIT A PROFITULUI REINVESTIT

1.Obligaţii pentru contribuabili pentru a beneficia de scutirea de impozit pe profit

Contribuabilii care beneficiază de scutirea de impozit a profitului reinvestit au obligaţia de a pastra în patrimoniu activele respective cel puţin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de functionare, stabilita potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit si se datoreaza majorari de intarziere, de la data aplicarii facilitatii, potrivit legii.

Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare in cazul in care societatea beneficiara preia rezerva aferenta profitului scutit, asumandu-si astfel drepturile si obligatiile societatii cedente, precum si activele instrainate in cadrul procedurii de lichidare/faliment, potrivit legii.

In cazul in care, ca urmare a aplicarii scutirii, impozitul pe profit este sub nivelul impozitului minim, contribuabilii sunt obligati la plata impozitului minim.
Contribuabilii care aplica scutirea de impozit a profitului reinvestit nu mai pot beneficia de sumele reprezentand sprijinul pentru IMM-uri care se stabilesc în corelare cu investitiile efectuate de acestea in active de natura echipamentelor tehnologice (masini, unelte si instalatii), computere si echipamente periferice ale acestora, precum si investitiile in imobilizari necorporale (brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau fabrica si alte valori similare, cheltuieli de dezvoltare) potrivit prevederilor legale privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Scutirea de impozit a profitului reinvestit se aplica pentru activele considerate noi, in sensul ca nu au fost utilizate anterior achizitiei.

In perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2009, scutirea se acorda pentru profitul contabil obtinut si investit in aceasta perioada in productia si/sau achizitia de masini, utilaje si instalatii de lucru.

Valoarea fiscala (in functie de care se calculeaza amortizarea fiscala) a masinilor, utilajelor si instalatiilor de lucru pentru care s-a aplicat scutirea de impozit pe profit, se determina astfel:

Valoarea fiscală = Valoarea de productie si/sau de achizitie – Suma pentru care s-a aplicat scutirea de impozit pe profit

2.Aspecte procedurale – in cazul scutirii de impozit a profitului reinvestit

Scutirea de impozit a profitului reinvestit se calculează trimestrial sau anual, iar suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit va fi repartizată cu prioritate pentru constituirea rezervelor pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar. In cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila nu se efectueaza regularizarea profitului investit, iar contribuabilul nu este obligat să repartizeze suma profitului investit pentru constituirea rezervelor.

In cazul contribuabililor platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor care devin platitori de impozit pe profit in cursul anului prin realizarea de venituri mai mari de 100.000 euro, pentru aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil cumulat de la inceputul anului investit in activele mentionate, produse si/sau achizitionate incepand cu trimestrul in care acestia au devenit platitori de impozit pe profit.

Legea scuteste de impozitare profitul reinvestit in productia si/sau achizitia de echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru), astfel cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 “Echipamente tehnologice” (cuprinde echipamentele tehnologice din 28 de ramuri economice 2.1.1-2.1.28) din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul obtinerii de venituri impozabile.
Profitul reinvestit reprezintă profitul contabil cumulat de la inceputul anului, utilizat in acest scop in anul efectuarii investitiei.

Pentru anul 2009, profitul contabil luat in considerare la aplicarea facilitatii este cel inregistrat dupa data de 1 octombrie 2009.

Read more

Situatia programarilor concediilor de odihna

SC ………………………………………. SRL

CUI: …………………………

SITUATIA PROGRAMARII CONCEDIILOR DE ODIHNA

PE ANUL 2011

Conform art. 143 alin. 1 din Legea 53/2003

 

 

Nr. Crt.

Nume

Prenume

Per. CO (21 zile lucratoare cf C.I.M.)

Semnatura

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

Administrator,

 

Semnatura si stampila,

Read more

Informare REVISAL

informare REVISAL
informare REVISAL

Conform legislatiei in vigoare, respectiv Legea 677/2001, Ordinul 1918/2011 si a Legii 53/2003 – Codul Muncii 2011 republicat

Registrul salariatilor se intocmeste in forma electronica.
(1) Registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente:
a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal — CNP, cetatenia si tara de provenienta — Uniunea Europeana — UE, non-UE, Spatiul Economic European — SEE;
b) data angajarii;
c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;
e) tipul contractului individual de munca;
f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;
g) salariul, sporurile si cuantumul acestora;
h) perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;
i) data incetarii contractului individual de munca.

(2) Completarea, respectiv inregistrarea in registru a elementelor se face dupa cum urmeaza:
a) la angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la alin. (1) lit. a)—g) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;
b) elementul prevazut la  alin. (1) lit. g) se completeaza si pentru contractele individuale de munca deja inregistrate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
c) elementele prevazute la alin. (1) lit. h) se inregistreaza in registru in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii;
d) elementele prevazute la alin. (1) lit. i) se inregistreaza in registru la data incetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca;
e) pentru salariatii detasati, angajatorul de baza completeaza perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperii detasarii.
(3) Orice modificare a elementelor prevazute la alin. (1) lit. a), c)—g) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicata. Exceptie fac situatiile in care modificarile se produc ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ cand inregistrarea in registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acestora.
(4) Orice corectie a erorilor survenite in completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunostinta de acestea. .

(5)Angajatorii sau, dupa caz, prestatorii de servicii au obligatia de a completa si transmite registrul la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au angajatorii sediul sau domiciliul, dupa caz, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat, cu obligatia completarii acestuia

(6) Angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-l pastra in bune conditii la sediu, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora. Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente: actele necesare angajarii, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, acte de studii/certificate de calificare, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru.

(7)Angajatorului ii revin sarcinele de a intocmi Registrul de Ordine Interioara (R.O.I.), fisele postului pt fiecare angajat in parte, fisa de medicina muncii si de a informa societatea cu care are incheiat contract, de orice modificare cu privire la angajati. Angajatorul are obligatia de a stabili criteriile de evaluare a salariatilor sai, asa cum prevede Codul Muncii actualizat.

Angajatorul are obligatia de a inmana salariatului un exemplar din contract si din fisa postului inainte de angajare. Angajatorului ii mai revine repsonsabilitatea de a efectua fisa de medicina muncii inainte de angajare.

Se va incheia contract de prestari servicii pentru transmiterea Revisal-ului cu SC Business One  SRL.  Mentionam ca incheierea acestui contract nu implica modificarea tarifelor pt serviciile contabile.

Read more

Dobanzi si penalitati

dobanzi si penalitati
dobanzi si penalitati

Dobanzi si penalitati de intarziere

Incepand cu 1 iulie 2010, pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata, contribuabilii vor datora atat dobanzi de intarziere, cat si penalitati de intarziere.

Dobanda de intarziere pentru neachitarea la termenul de scadentaa obligatiilor de plata va fi de la 1 iulie 2010 de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere.

Penalitatile de intarziere se stabilesc, in functie de data stingerii obligatiilor fiscale principale, astfel:

  • daca stingerea se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta, nu se datoreaza si nu se calculeaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale principale stinse;
  • daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, se datoreaza o penalitate de 5% din obligatiile fiscale principale stinse;
  • daca stingerea se realizeaza dupa expirarea celor 90 de zile de mai sus se datoreaza o penalitate de 15% din obligatiile fiscale principale ramase nestinse.

Exceptii:

  • nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligatii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silita, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum si sumele reprezentand echivalentul in lei al bunurilor si sumelor confiscate care nu sunt gasite la locul faptei;
  • nu se datoreaza si nu se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru creantele fiscale nascute anterior si ulterior datei deschiderii procedurii insolventei, după data deschiderii procedurii insolventei.

Important! Pentru creantele fiscale care au scadenta anterior intrarii în vigoare a ordonantei, dobanzile si penalitatile de intarziere incep sa curga de la data intrarii in vigoare a acestei ordonante, respectiv 1 iulie 2010.

 

Read more

Impunerea veniturilor

impunerea veniturilor
impunerea veniturilor

Impunerea veniturilor obtinute din exploatarea bunurilor care sunt detinute in comun – documentar fiscal

Constituirea asociatiei

Contribuabilii, in calitate de proprietari, uzufructuari sau de alti detnatori legali, şi sare obţit venituri din exploatarea bunurilor si drepturilor de orice fel, detinute in comun, au obligatia sa se constituie sub forma asocierilor fara personalitate juridica. In categoria acestor asocieri se regasesc asociatiile fara personalitate juridica, ale caror constituire si functionare sunt reglementate prin acte normative speciale (intreprinderi familiale, cabinete medicale grupate, cabinete medicale asociate, societati civile medicale, cabinete asociate de avocati, societati civile profesionale de avocati, notari publici asociati, asociaţii în participatiune constituite potrivit legii), cat si orice asociere fara personalitate juridica constituita in baza Codului civil.

La constituirea acestor asocieri, asociatii au obligatia sa incheie contracte de asociere in forma scrisa, la inceperea activitatii, care sa cuprinda date referitoare la: partile contractante; obiectul de activitate si sediul asociatiei; contributia asociatilor in bunuri si drepturi; cota procentuala de participare a fiecarui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzatoare contributiei fiecaruia; desemnarea asociatului care sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice; conditiile de incetare a asocierii. ATENTIE ! Contractul de asociere se inregistreaza la organul fiscal la care asociatia este inregistrata in evidenta fiscala, in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia.

Obligatiile asociatului desemnat.

Asociatul desemnat prin contractul de asociere are urmatoarele obligatii: sa asigure organizarea si conducerea evidentelor contabile;  sa determine venitul net/pierderea obtinut/obtinuta in cadrul asociaţiei, precum si distribuirea venitului net/pierderii pe asociati; sa depuna o declaratie privind veniturile si cheltuielile estimate la termenele stabilite, la organul fiscal competent;  sa inregistreze contractul de asociere, precum si orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asociatia este inregistrata in evidenta fiscala; sa reprezinte asociatia in timpul verificarilor efectuate de organele fiscale, precum si in ceea ce priveste depunerea de obiectiuni, contestatii, plangeri asupra actelor de control incheiate de organele fiscale; sa raspunda la toate solicitarile organelor fiscale, atat la cele privind asociatia, cat si la cele privind asociatii, legate de activitatea desfasurata de asociatie;  sa completeze Registrul pentru evidenta aportului si rezultatului distribuit.

Obligatii declarative

Odata cu inregistrarea contractului de asociere, asociatul desemnat are obligatia sa depuna la organul fiscal competent formularul 223 „Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice” in care se declara veniturile si cheltuielile care urmeaza a se realiza in anul respectiv. Formularul se depune si in cazul in care asociatia a fost infiintata in anul anterior si a realizat pierdere, sau estimeaza ca din motive obiective va realiza venituri care difera cu cel puţin 20% fata de anul fiscal anterior;  sau a functionat pe o perioada mai mica decat anul calendaristic pana la data de 15 martie 2010. In cazul in care cotele-parti nu se cunosc, repartizarea veniturilor se face in mod egal. Cand intre membrii asociati exista legaturi de rudenie pana la gradul al patrulea inclusiv, partile sunt obligate sa faca dovada ca participa la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi asupra carora au drept de proprietate. Pot fi membri asociati si persoanele fizice care au dobandit capacitate de exerciţiu restransa.
Asociatia, prin asociatul desemnat, va depune pana la data de 15 martie a anului următor, respectiv 15 martie 2010, la organul fiscal la care asociatia este inregistrata in evidenta fiscala, formularul 204 „Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica”, care cuprinde venitul net/pierderea realizat/realizata pe asociatie, precum si distributia venitului net/pierderii pe fiecare asociat, realizat/realizata pe anul anterior, respectiv 2009. O copie de pe acest formular se transmite de catre asociatul desemnat fiecarui asociat, in vederea intocmirii de catre acestia a formularului 200 „Declaratie privind venitul realizat”, cu termen de depunere 15 mai 2010, formular in care se declara venitul net/pierderea realizata de fiecare membru asociat in anul 2009 proportional cu cota de participare corespunzătoare contributiei ce revine fiecaruia conform contractului de asociere.

Read more