Date: iulie 24th, 2013

Inregistrare nerezidenti pana la 31.07.2013

 

PROCEDURA

de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care

desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente

 

Contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, au obligaţia să depună, până la data de 31 iulie 2013, formularul 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”.

Declaraţia de înregistrare fiscală va fi însoţită de anexa la formular, cuprinzând „Lista sediilor permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor”, precum şi „Lista sediilor permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor”, în care sunt cuprinse datele de identificare ale fiecărui sediu permanent.

Declaraţia de înregistrare se depune de contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, la organul fiscal competent şi va fi însoţită de certificatul de înregistrare fiscală şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, după caz, în original, ale sediului permanent desemnat, precum şi de certificatele de înregistrare fiscală, în original, ale sediilor permanente care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor.

 

Înregistrarea fiscală

1. Contribuabilii nerezidenţi au obligaţia să depună declaraţia de înregistrare fiscală şi să indice sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale prevăzute de Codul fiscal.

2.1. În vederea înregistrării fiscale, contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, depune formularul 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

2.2. Declaraţia se completează în două exemplare, din care cel original se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil.

3. În baza declaraţiei de înregistrare fiscală, însoţită de actele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta, organul fiscal competent atribuie codul de înregistrare fiscală şi emite certificatul de înregistrare fiscală pentru contribuabilul nerezident.

4. În cazul în care contribuabilul nerezident efectuează operaţiuni care se încadrează în prevederile titlului VI din Codul fiscal şi solicită înregistrarea în scopuri de TVA, organul fiscal emite şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

5. În certificatul de înregistrare fiscală şi, după caz, în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA se înscrie:

– în caseta „Denumire contribuabil” – denumirea contribuabilului nerezident, urmată de sintagma „sediu permanent desemnat”;

– în caseta „Domiciliu fiscal” – adresa din România a sediului permanent desemnat.

6. Certificatul de înregistrare fiscală şi, după caz, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA se comunică sediului permanent desemnat potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.

7. În cazul în care contribuabilul nerezident este înregistrat în scopuri de TVA în România, direct, prin reprezentant fiscal sau printr-un sediu fix, sunt păstrate codul de înregistrare în scopuri de TVA acordat iniţial, precum şi data înregistrării în scopuri de TVA.

 

(O.A.N.A.F nr. 877 din 9 iulie 2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”)

Read more